Calculator

Shkruani emrin e Investitorit.
Shkruani vlera të sakta.
Pagesa fillestare është e vogël për të aktivizuar planin e investimeve.
Një plan investimi mund të jetë për një periudhë prej
minimumi 10 vjet deri në një maksimum prej 30 vjetësh.
Agjenti i autorizuar
Investitori
Shuma e parashikuar e investimit:
LEK
Kohëzgjatja e investimit:
Pagesat vjetore të ardhshme:
LEK
Komisioni hyrës
 
Shuma e tarifës së hyrjes
LEK
Vlera neto e investimit
LEK
Vlera totale e investuar
LEK
Kthimi mesatar vjetor i pritshem
 
Vlera e investimit në fund te planit
LEK
Fitimi total
LEK
Kthimi mesatar vjetor i pritshem
 
Vlera e investimit në fund te planit
LEK
Fitimi total
LEK
Kthimi mesatar vjetor i pritshem
 
Vlera e investimit në fund te planit
LEK
Fitimi total
LEK
Kjo llogaritje ka karakter informativ dhe mund të ndryshojë nga rezultati real. Në përllogaritje është përdorur interesi i përbërë.