Rregullimi ligjor

Veprimtaria e  Kompanisë dhe Fondeve është në përputhje me me ligjin nr.10198 “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”, datë 10.12.2009 si dhe rregulloret e përcaktuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.