Rreth Kompanisë

WVP Fund Management Tirana sh.a – Shoqëri administruese e Fondeve të Investimit  është një shoqëri aksionare licensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me Vendim Nr. 13 datë 31.01.2018, ''Për të vepruar si shoqëri administruese për administrimin e aseteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive ''.

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë administruese është mbledhja dhe investimi i fondeve të Investimit, në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr.10198, datë 10/12/2009 "Për sipërmarrjet e Investimeve Kolektive" si dhe në përputhje me parimin e diversifikimit të riskut me qëllim jo vetëm të marrin pjesë proporcionalisht në fitimet e fondit, por gjithashtu të kërkojnë në çdo kohë shlyerjen e kuotave të tyre.

Fondet e WVP Fund Management administrohen nga ekspertë me përvojë në fushën e tregjeve të kapitalit. Me procese analitike të mirëpërcaktuara mundësojnë kujdes ditor për investitorët në çdo moment, për të ofruar transparencë në kohë reale. Duke vepruar kështu, ne i ofrojmë tregut alternativa të shumta investimi për në përputhje me përshtashmëritë dhe pritshmëritë.