Fonde investimi

Fondet e investimit


Fondet e investimeve paraqesin një mundësi të madhe për kapitalin sipërmarrës, ku investitorët ia besojnë paratë e tyre institucioneve të specializuara - kompanive të Menaxhimit të Fondit të Investimeve. Mjetet monetare mblidhen nëpërmjet shitjes së kuotave në Fond, dhe Shoqëria do t'i investojë ato në përputhje me dispozitat e Ligjit, Prospektit dhe Statutit të Fondit.

Fondi është në pronësi të mbajtësve të kuotave. Ata kanë të drejtë për një pjesë proporcionale në fitimet e fondit, si dhe në çdo kohë  të kërkojnë pagesën e aksioneve dhe kështu të tërheqin fondin.

Objektivi i investimit të Fondit është arritja e një kthimi të përshtatshëm për mbajtësit e kuotave në fond, dmth. rritja e vlerës së aksioneve të investuara.

Qëllimi i investimit do të arrihet nëpërmjet menaxhimit profesional të fondeve të fondit, dmth. krijimit të një portofoli të letrave me vlerë në tregjet më të zhvilluara dhe të rregulluara në botë.

Subjektet vendase ose të huaja, fizike  ose juridike mund të bëhen  investitorë në Fond.

Për t'u bërë një investitor në Fondin  tonë ju duhet të plotësoni pyetësorin për investitorin dhe Kërkesën për blerjen e kuotave. Ju mund të gjeni të gjitha dokumentet e tjera këtu.